تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

پایان نامه

📚 خلاصه ای از مقاله پایان نامه:

مشاوره تحصیلی

 پایان نامه راهنماي تهيه و نگارش پايان نامه دوستانی که به دلیل مشغله کاری یا هر دلیل دیگری نمی توانند پایان نامه خود را انجام دهند می توانند از مشاوران مجرب سامانه ندای مشاور کمک گرفته و یا کلا کار پایان نامه خود را به ما واگذارند. سامانه ندای مشاور در کمترین زمان با کیفیت […]

پایان نامه

پایان نامه

 پایان نامه

2reshte

راهنماي تهيه و نگارش پايان نامه

دوستانی که به دلیل مشغله کاری یا هر دلیل دیگری نمی توانند پایان نامه خود را انجام دهند می توانند از مشاوران مجرب سامانه ندای مشاور کمک گرفته و یا کلا کار پایان نامه خود را به ما واگذارند. سامانه ندای مشاور در کمترین زمان با کیفیت ترین پایان نامه را تقدیم شما عزیزان می کند.برای هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس همه روزه از ساعت 8-12 شب حتی روزهای تعطیل

9099071375

تماس فقط از طریق خط ثابت انجام گیرد در صورت شلوغ بودن خطوط دوباره تماس بگیرید.

1- مقدمه

تهيه و ارائه يك پروژه تحقيقاتي، يكي از الزامات تعيـين شـده جهـت اتمـام و اخـذ درجـه تحصـيلي مقطـع كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري است. موفقيت دانشجويان در اجراي چنين پژوهشي، در واقع نمايانگر توانايي و آمادگي آنهـا در برنامـه ريـزي، اجـرا و گـزارش يـك مطالعـه علمـي بـه طـور مسـتقل و سازماندهي شده در ارتباط با حوزه موضوعي تخصصي تحصيل خود مي باشد كه يكي از اهـداف نهـايي دوره آموزشي ياد شده است.

بدين منظور، دانشجويان شاغل به تحصيل در كليه رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد , دکتری در دانشكده، بايستي مبادرت به نگارش يك تحقيق علمي در قالب “پايان نامه كارشناسي ارشد یا دکتری” نمايند كه ارزش آن در ارزيابي كلي اين مقطع معادل 4 واحد درسي مي باشد.

2-فرآيند كلي تهيه و نگارش پايان نامه

 

آغاز فرآيند تفكر و تصميم گيري در مورد حوزه مطالعه پاياننامه پس از كسـب اطلاعـات كلـي از حـوزه هـاي تخصصي مرتبط با رشته تحصيلي آغاز ميگردد كه اين امر به طور معمـول، پـس از نخسـتين تـرم تحصـيلي حاصل ميشود. آغاز زود هنگام مطالعات لازم به منظور يافتن حوزه مورد علاقه جهت اجراي تحقيق، ميتوانـد تا حدود زيادي موفقيت نهايي پژوهش شما را تضمين نمايد. بهطـور كلـي فرآينـد اجـراي پـروژه تحقيقـاتي به منظور ارائه در قالب يك پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد را مـيتـوان در سـه بخـش اصـلي “تعيـين و تصويب موضوع تحقيق”، “انجام پژوهش و نگارش گزارش” و “دفاع از پايـان نامـه” تقسـيم بنـدي نمـود كـه مراحل اصلي لازم براي هر يك از اين سه مرحله در نمودار صفحه بعد ارائه گرديده است.

3-تعيين و پالايش موضوع تحقيق

1-3- تبديل ايده هاي پژوهشي به سؤال تحقيق

فرآيند كلي تهيه و نگارش پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد، در نمودار صفحه بعد ارائه شده اسـت كـه بـر اين اساس، اولين گام در راه تهيه پايان نامه، تعيين و تصويب موضوع تحقيق ميباشد. بدين منظور در بدو امر، مطالعه مقالات، كتب و ساير اسناد و منابع علمي مرتبط با رشته تحصيلي و انتخاب حوزه مورد علاقـه جهـت تحقيق توصيه ميگردد كه ميتوان آنرا مرور كلي ادبيات موضوعي ناميد. پـس از انتخـاب حـوزه هـاي مـورد نظر، دانشجويان در حوزه هاي خاص انتخاب شده، اقدام به بررسي دقيق تر و جزئي نموده و با مطالعه كتـب و خصوصاً مقالات داخلي و خارجي مرتبط با حوزه موضوعي انتخابي خود، با آخرين مطالعـات و مباحـث در آن بخش آشنا ميگردند.

این در حالی است كه به مرور و پـس از انجـام مطالعـات دقيـق در حـوزه هـاي مشـخص، سـؤالاتي بـه ذهـن دانشجويان متبادر خواهد گرديد كه اين امر سرآغاز دستيابي به موضوع پايان نامه شما خواهد بود. در عين حال، روش هاي ديگري نيز علاوه بر مرور ادبيات موضوعي براي دستيابي به موضوع تحقيـق مناسـب وجود دارد كه ميتوانند به عنوان روش هاي مكمل و يا جايگزين به كار گرفته شوند.

مرور پژوهش هايي كه پيش از اين در قالب پايان نامه به انجام رسيده اند نيز معمولاً منبع مناسبي براي كسـب شناخت از موضوعات قابل تحقيق ميباشد؛ چرا كه از يك سو ايـن تحقيقـات در حـوزه مـورد مطالعـه خـود، دربردارنده منابع و ماخذ متعددي بوده كه ميتوانند براي مطالعه بيشتر در ارتباط بـا موضـوع آن پايـان نامـه خاص مورد استفاده قرار گيرند و از سوي ديگر، اين تحقيقات در اغلب موارد شامل بخشي براي ارائه پيشنهاد در مورد تحقيقات آتي ميباشند كه حاصل بررسي هاي به عمل آمده توسط محقق و بـر مبنـاي دسـتاوردهاي تحقيق وي بوده و عمدتاً موضوعاتي را در بر ميگيرد كه ضمن مرتبط بودن با موضوع تحقيق ايشان، به سـبب گستره وسيع بحث، مورد مطالعه محقق واقع نگرديده است.

پس از آنكه ايده (و يا ايده هاي) اوليه تحقيق به ذهن شما رسيد، ضروري است براي تبديل آنها به سـؤالات مناسب، ابتدا اقدام به پالايش آنها نموده و آن ايده ها را مورد بازبيني قرار دهيد. اين بازبيني ضرورتاً بايسـتي همراه با مطالعه منابع علمي مرتبط با آن حوزه و خصوصاً مقالات معتبـر اخيـر باشـد كـه البتـه ايـن فرآينـد بازبيني، ميتواند با مشورت با ساير دانشجويان و محققان در زمينه هاي انتخابي شما همراه گردد. در هر حال تبديل ايده تحقيق به سؤالات تحقيق قابل پژوهش از اهميت بالايي برخوردار است، چرا كه ايـن امـر موجـب تبديل ايده هاي كلي و بعضاً غير شفاف شما به سؤالاتي مشخص و دقيق به منظور اجراي تحقيق خواهد شد.

بر اين اساس، به منظور در اختيار داشتن معياري براي سنجش مناسب بودن موضـوعات، پيشـنهاد مـيگـردد عنوان و سؤالات تحقيق خود را بر اساس چك ليستي به شرح زير، مورد ارزيابي قرار دهيد.

a. آيا شما به موضوع تحقيق كاملاً علاقه مند هستيد؟

b. آيا مباني تئوريك مرتبط و كافي براي اجراي تحقيق در حوزه انتخاب شده را در اختيار داريد؟

c. آيا شما مهارت هاي لازم براي انجام تحقيق را دارا بوده و يا قادر به كسـب آنهـا در مـدت زمـان اجـراي

تحقيق مي باشيد؟

d. آيا موضوع تحقيق با در نظر گرفتن منابع در اختيار )شامل منابع مالي، زمان و … ( قابل اجرا ميباشد؟

e. آيا شما از دسترسي به اطلاعات مورد نياز خود براي اجراي تحقيق اطمينان معقولي كسب كرده ايد؟

f. آيا شما قادر به تبيين و ارائه سؤالات و اهداف تحقيق به صورت شفاف و واضح هستيد؟

g. آيا تحقيق پيشنهادي شما قادر به ارائه رويكردي تازه بـه موضـوع مـورد پـژوهش مـيباشـد؟ (از حـداقل نوآوري لازم برخوردار ميباشد؟(

h. آيا تحقيق شما بدون توجه به نتايج احتمالي حاصل از پژوهش، ارزش و اعتبار خود را حفظ مينمايد؟

k. آيا موضوع تحقيق با اهداف شغلي شما هم راستا ميباشد؟

2-3- تعيين سؤالات تحقيق و ارائه فرضيه

تعيين سؤال تحقيق را ميتوان مشخصاً نخستين گام در راستاي اجراي تحقيـق در حـوزه اي خـاص قلمـداد نمود. اين سؤال در واقع به طور مشخص و شفاف بيان ميدارد كـه شـما در نظـر داريـد چـه چيـزي را مـورد مطالعه قرار دهيد.

ممكن است در بدو امر، تعيين سؤال تحقيق مشخص و تفصـيلي بـه سـهولت امكـانپـذير نباشـد. در چنـين شرايطي ميتوان در بدو امر سؤالات كلي تري را طرح نموده و پس از مطالعـه بيشـتر در آن زمينـه، سـؤالات جزئي تري را ارائه كرد. همچنين بايستي توجه داشت كه به منظور اجراي پايان نامه، از مطرح نمـودن سـؤالات تحقيق بسيار دشواري و يا موضـوعات تحقيقـي كـه داده هـاي لازم بـراي پـژوهش در آن زمينـه در اختيـار نمي باشد، پرهيز شود. در عين حال، بايستي توجه شود كـه موضـوع و سـؤال (سـؤالات) تحقيـق، همـراه بـا نوآوري بوده و مشابه پژوهش هاي قبلي صورت نگيرد. حصول اطمينان از اين دو مسئله تا حدودي زيـادي از طريق مرور دقيق و جامع ادبيات موضوعي و پژوهش هاي قبلي در مورد موضوع انتخابي امكـانپـذير خواهـد بود.

نوشتن سؤال تحقيق بر عهده خود دانشجو مي باشد؛ ليكن استفاده از سؤالات ساير پـژوهش هـا جهـت كسـب آگاهي از حوزه هاي فكري حاكم بر آن حوزه از دانش نيز مفيد خواهد بـود. همچنـين، مـيتوانيـد موضـوع و سؤالات تحقيق مورد نظر خود را با اساتيد خود مطرح نماييد. مشاوره با اساتيد در خصـوص مسـأله تحقيـق، باعث خواهد شد كه سؤالات تحقيق شما شفاف تر گردند.

3-3- استفاده از تئوري و نوشتن فرضيه ها

پس از آنكه سؤالات تحقيق به طور شفاف مشخص گرديد، بايستي رويكرد كلي تحقيـق اعـم از قياسـي و يـا استقرايي را مشخص نموده و در صورت لزوم اقدام به بيان فرضيه هاي تحقيق نمـود. در صـورتي كـه تحقيـق فاقد فرضيه باشد، سؤال تحقيق بايستي مشخصاً تشريح شود.

4- نوشتن طرح پيشنهادي تحقيق

نوشتن طرح پيشنهادي تحقيق (Proposal) از گامهاي بسيار مهم در آغاز فرآيند تحقيق مي باشد. طرحهـاي پيشنهادي تحقيق غالباً دو كاركرد اساسي را دارا ميباشـند. نخسـت آنكـه اقـدام بـه تهيـه و نگـارش طـرح پيشنهادي موجب ميگردد كه شما به عنوان محقق و مجري تحقيق ايده هاي خود را به صراحت و با شـفافيت كامل مكتوب نموده و از آن به عنوان برنامه اي جهت سازماندهي پـروژه تحقيقـاتي خـود اسـتفاده نماييـد. از سوي ديگر، اين طرح در قالب يك گزارش خلاصه و با سرفصل هاي مشـخص، در واقـع ايـن فرصـت را بـراي ارزيابي كنندگان طرح پژوهشي فراهم مي آورد تا ضمن بررسـي و تبـادل نظـر در مـورد طـرح پيشـنهادي، از برخورداري پژوهش مورد نظر از حداقل ويژگي ها و كيفيت مورد انتظار اطمينان حاصل نمـوده و مجـوز آغـاز فرآيند تحقيق را براي شما صادر نمايند. پس از آنكه اين طرح در جلسه گروه آموزشـي مـورد تصـويب قـرار گرفت، آنگاه ميتوانيد تحقيق خود را آغاز نماييد. نمونه اي از فرم طرح پيشنهادي تحقيق جهت تصـويب در گروه آموزشي در فايل جداگانه اي همراه راهنماي حاضر ارائه شده است كه اهم مواردي كه بايسـتي در طـرح پيشنهادي تحقيق تصريح گردند، شامل موارد زير ميباشد:

1-4- عنوان تحقيق

عنوان تحقيق منعكس كننده موضوع و محتواي فعلي طرح پيشنهادي خواهد بود.

2-4- تشريح و بيان موضوع

اين بخش از جمله قسمت هاي كليدي در طرح پيشنهادي تحقيق مي باشد؛ زيرا در اين بخـش شـما بايسـتي اين حس را در خواننده طرح به وجود آوريد كه تحقيـق مـورد نظـر، ارزش اجـراي آن را دارد. در ايـن بخـش بايستي ذكر شود كه ديدگاه هاي مختلف به موضوع مورد بحث كدام است و جايگاه تحقيق شما در اين ميـان دقيقاً كجاست. همچنين بايستي قادر باشيد ارتباط منطقي بين تحقيقات پيشين در اين حوزه، با آنچه شـما در نظر داريد به انجام رسانيد را به نحو مطلوبي تبيين نماييد.

3-4- هدف از انجام تحقيق

خواننده طرح پيشنهادي در اين بخش به دنبال شواهدي خواهد بود كه نشان دهد شما انگيزه كـافي را بـراي اجراي تحقيق كسب نموده ايد. در واقع شما بايستي ضمن تشريح ضرورت اجراي اين پژوهش، تبيين نماييـد كه به چه سؤالاتي پاسخ خواهيد داد كه تا پيش از اين براي آنها جوابي ارائه نشده است.

4-4- سابقه مطالعات و تحقيقات پيشين

در اين بخش از طرح پيشنهادي، محقق اقدام به ارائه نتايج تحقيقات پيشين در حوزه انتخابي خـود مبـادرت مي نماييد. پژوهش هايي كه در حوزه مورد نظـر شـما اجـرا شـده اسـت، ممكـن اسـت نتـايج متفـاوتي را در قلمروهاي زماني و مكاني مختلف حاصل نموده باشند كه اين امر خود مي تواند يكي از عوامل انگيزشي اصـلي شما براي اجراي تحقيق باشد. تحقيقات با موضوع مشابه در جامعه هاي آماري متفاوت و يا موضوعات مـرتبط با پژوهش مورد نظر، همگي در صورت برقراري ارتباط صحيح با موضوع تحقيق مي تواننـد اهميـت تحقيـق را بيش از پيش تبيين نموده و ميزان كمكي كه از ناحيه تحقيق شما به روش خواهد شد را به نحو بارزتري ارائه كنند.

5-4- بيان مسأله و فرضيات تحقيق

پاسخ هوشمندانه به سؤالات تحقيق بر مبناي تئوري هاي موجود و يـا نتـايج تحقيقـات قبلـي شـكل دهنـده فرضيات تحقيق شما خواهند بود. اين فرضيات در واقع گزاره هايي مـيباشـند كـه تـلاش دارنـد رابطـه بـين متغيرهاي تحقيق را تا حد امكان به بهترين نحو بر اساس مطالعات و تحقيقات قبلي صورت گرفته پيش بينـي نمايند. در واقع تأييد يا رد فرضيات ميتواند براي سـؤال (سـؤالات) تحقيـق پاسـخ هـايي را ارائـه نمايـد كـه ميتواند مؤيد تحقيقات و پژوهش هاي قبلي بوده و يا با يافته هاي آنها متفاوت باشد. بايستي توجه داشت در صورتي كه تحقيق فاقد فرضيه باشند، ميتوان سؤالات تحقيق را – كه پژوهش به منظور پاسخگويي به آن بـه اجرا در مي آيد و نيز اهداف تحقيق را در اين بخش تبيين و تشريح نمود.

6-4- نتايج مورد انتظار از اجراي تحقيق

اجراي تحقيق نتايجي را به همراه خواهد داشت كه ديگر افراد از آن براي مقاصد مختلف استفاده خواهند برد.

از اين رو، بايستي نتايج و كاربردهاي مورد انتظار از تحقيق به روشني مطرح گردد. لذا اين امر نشـان خواهـد داد كاربردهاي تحقيق شما در چه قالب هايي و در چه مواردي قابل استفاده ميباشد كه اين امر بـر اهميـت اجراي تحقيق تأكيد مي نمايد. از سوي ديگر در صورتي كه بتوانيـد دسـتاوردهاي تحقيـق خـود را بـه وضـوح تشريح نماييد، ميتوان تا حدود زيادي از عدم سوگيري استفاده كنندگان اطمينان حاصل نمود.

7-4- روش تحقيق

روش تحقيق بيان خواهد داشت كه شما در نظر داريد چگونه تحقيق خود را به انجام رسـانيد. در ايـن بخـش رويكرد كلي به تحقيق تشريح شده و در طي آن ضمن معرفي جامعه آماري، بايستي علت انتخاب آن بـه نحـو مناسب توجيه گردد. استراتژي تحقيق، رويكرد تحليلي، نوع داده هـا و نيـز روش هـاي آمـاري مـورد اسـتفاده جهت شناسايي روابط بين متغيرها در اين بخش توضيح داده شـده و اجمـالاً، رويكـردي كلـي بـه فرآينـد و مراحل اجرايي پژوهش ارائه خواهد شد و مؤكداً بـر تبيـين چرايـي انتخـاب روش تحقيـق، جامعـه، نمونـه و روشهاي آماري مورد استفاده استوار است.

8-4- جمع آوري داده ها

در اين بخش ويژگي هاي جامعه آماري مورد تحقيق (از جهت ويژگي هاي خاص آنها، تعـداد بـرآوردي، بـازه زماني و امثالهم) تصريح گرديده و در صورت نمونه گيري، روش نمونه گيـري و مراحـل انجـام آن نيـز تشـريح مي شود. همچنين در صورتي كه در نظر باشد داده هاي اوليه اي براي تحقيق جمع آوري شـود، بايسـتي شـرح تفصيلي ساختار و ابزار جمع آوري، به تفصيل بيان گردد و چنانچه داده ها و اطلاعات ثانويه مورد استفاده قرار گيرد، نحوه حصول اطمينان از صحت آنها بيان گردد.

9-4- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي

به منظور كسب درك يكسان كليه افراد خواننده طرح پيشنهادي تحقيق، لازم است كه واژه هـا و اصـطلاحات تخصصي اصلي و كليدي به طور عملياتي تعريف گردند كه برداشت يكساني از آنها به عمل آيد.

10-4- زمانبندي اجراي تحقيق

محقق بايستي بودجه زماني معقولي را متناسب با حجم عمليات مورد انتظار پيشبينـي نمـوده و آنرا جهـت تصويب در طرح پيشنهادي خود ارائه نمايد. اين زمان نبايسـتي در تحقيقـاتي كـه بـه منظـور ارائـه در قالـب پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد صورت ميپذيرد، حداكثر بيش از دوازده ماه باشـد در صـورتيكه در دوره دكتري تا چند برابر اين مدت زمان صرف خواهد شد. در هر صورت نبايد از خاطر دور گذاشت كـه تـأخير در انجام به موقع تحقيق در قالب رساله كارشناسي ارشد زحمت مضاعف را براي پژوهشگر در بر خواهـد داشـت و شايد يكي از اين موارد به روز نمودن مباني نظري و پيشينه تحقيق است.

11-4- منابع و ماخذ

منابع و ماخذ اصلي تحقيق (دربردارنده منابع و مستنداتي كه در پيشينه تحقيق بدان ها اشاره گرديده است(، بايستي در انتهاي طرح پيشنهادي ارائه گردند. روش ذكر منابع و ماخـذ در ادامـه و در بخـش ذكـر منـابع و ماخذ تشريح گرديده است كه در طرح پيشنهادي تحقيق نيز بايستي الگوي مشابهي مورد استفاده قرار گيرد.

12-4- نكاتي در باب تهيه طرح پيشنهادي تحقيق

– حفظ انسجام و برقراري ارتباطي منطقي بين بخشهاي مختلف طـرح پيشـنهادي، از جملـه مـوارد بـا اهميـت در تدوين آن مي باشد.

– موضوع پژوهش بايستي قابل انجام باشد و ايده تحقيق به نحوي بسط و توسـعه يابـد كـه ارزيـابي كننـدگان طرح پيشنهادي، از امكان اجراي آن با امكانات در اختيار شما و در بازه زمـاني پـيش بينـي شـده اطمينـان حاصل نمايند.

– اطمينان از عدم سوگيري و رعايت بي طرفي پيش از آغاز تحقيق از جمله موارد با اهميت ديگري است كـه بايد در طرح پيشنهادي تحقيقات مورد توجه قرار گيرد.

در برخي موارد، پايان نامه هاي دانشجويان از حمايـت سـازمان هـايي برخـوردار مـي گردنـد كـه نتـايج ايـن تحقيقات را مورد استفاده قرار ميدهند. در اين شرايط خصوصاً، بايستي توجه شود كه نتايج تحقيـق دچـار سوگيري در راستاي منافع و نظرات افراد و نهادهاي ذينفع نگردد.

در شرايطي كه پايان نامه دانشجو به هر نحوي از حمايت افراد و يا نهادهاي بيروني برخوردار ميگـردد، لازم است كه اين امر به نحو مقتضي در قسمتهاي “بيان موضوع” و “هدف از انجام تحقيق” منعكس گـردد تـا امكان ارزيابي كامل تري از طرح پيشنهادي فراهم آيد.

5- ساختار گزارش پايان نامه

نسخه نهايي پايان نامه از بخش هايي به ترتيب زير تشكيل ميگردد:

1- صفحه عنوان

2- چكيده تحقيق

3- فهرست مطالب

4- فهرست جداول

5- فهرست نمودارها

6- متن پژوهش

7- فهرست منابع و ماخذ

8- ضمائم و پيوست ها (اختياري)

1-5- صفحه عنوان

نمونه اي از صفحه نخست پايان نامه در پيوست اين راهنما ارائه شده است.

2-5- چكيده تحقيق

در چكيده بايستي به طور صريح و شفاف و در عين حال خلاصه، هدف از اجراي تحقيق، نحوه و روش اجـراي آن و نيز اهم نتايج و يافته ها بيان گردد. چكيده تحقيق بايستي به تنهايي گويا بـوده و در آن بـه مـتن اصـلي ارجاعي صورت نگرفته باشد. طول اين متن نبايسـتي از يـك صـفحه (در حـدود 250كلمـه) بيشـتر بـوده و ضوابط نگارش آن (از قبيل فاصله خطوط، نوع قلم، حاشيه هـا و … بـه جـز حاشـيه بـالا) مشـابه مـتن اصـلي ميباشد.

3-5- فهرست مطالب

فهرست مطالب دربردارنده ليست ترتيبي مطالب پايان نامه بوده كه شـماره و عنـوان فصـول بـا حـروف تيـره ،(Bold) و عناوين اصلي و عناوين فرعي با حروف عادي درج ميگردند. شماره و عنوان فصول بدون فاصـله از حاشيه صفحه درج شده و هر سطح از عناوين فرعي به ميزان 1/5سانتيمتر نسبت به آنها داراي فرو رفتگـي خواهند بود.

عناوين اصلي و فرعي بايستي به ترتيب و مطابق با الگوي زير شماره گذاري گردند؛ به نحوي كه شـماره عنـوان اصلي در سمت راست و عناوين فرعي به ترتيب در سمت چپ قرار گيرند:

1-شماره و عنوان فصل ]عنوان سطح [1

1-1- عنوان اصلي اول ]عنوان سطح [2

2-1 عنوان اصلي سوم

1-2-1 عنوان فرعي اول ]عنوان سطح [3

2-3-1

4-5 فهرست جداول

اين فهرست شامل شماره جدول، عنوان دقيق جدول و شماره صفحه مرتبط با آن خواهد بود.

5-5- فهرست نمودارها

اين فهرست شامل شماره نمودار، عنوان دقيق نمودار و شماره صفحه مرتبط با آن خواهد بود.

6-5- متن پژوهش

متن تحقيق شما عمدتاً داراي ساختاري متشكل از پنج فصل مي باشد كه به شرح زير گروه بندي ميگردد:

1-6-5فصل اول: كليات تحقيق

در اين بخش موضوع اصلي تحقيق و مقدمه اي به بحث ارائه گرديده و تلاش مي شود تا خواننده با هدف اصلي از تحقيق آشنا شود. اين قسمت بهطور معمول، شامل عناوين فرعي زير بوده و تلاش خواهد داشـت مخاطـب تحت اين قالب آشنايي اجمالي با موضوع تحقيق پيدا نمايد و حاوي عناوين به شرح زير خواهد بود:

الف) مقدمه؛ در حدود يك الي دو صفحه شامل حوزه اصلي مورد بحث تحقيق.

ب) تعريف موضوع و بيان مسئله؛ در حدود يك الي دو صفحه شامل علت انتخاب موضوع و چالش اصـلي

كه شما را ترغيب به تحقيق در خصوص اين موضوع نموده است.

پ) اهميت و ضرورت تحقيق؛ كه طي آن ضمن تشريح ضرورت اجراي اين پژوهش، بايستي بيان گردد كه شما به دنبال پاسخگويي به چه سؤالاتي هستيد و چه منافعي را براي كدامين گروه ها به همراه خواهد داشت.

هدف يا اهداف تحقيق؛ كه معمولاً با توجه به سؤال اصلي تحقيق تهيه ميگردند و به ارزيابي كننـدگان پـروژه شما اين اطمينان را ميدهد كه شما از درك كاملي از هدف و جهت كلي تحقيق برخوردار مي باشيد.

ت) فرضيه يا فرضيه هاي تحقيق؛ كه در واقع پاسخ هوشمندانه و بر مبناي سوابق و تئوري هـاي قبلـي در حوزه موضوع تحقيق به سؤالات مطرح شده ميباشد. در صورتي كه تحقيق فاقد فرضيه باشد، سؤالات تحقيق در اين بخش تشريح مي گردند.

ث) پيشينه تحقيق؛ بخشي است كه در آن محقق با مروري اجمـالي بـر تحقيقـات مـرتبط قبلـي و نتـايج حاصل از آنها، ارتباط تحقيق خود را با تئوري هاي موجود بيـان نمـوده و جايگـاه پـژوهش خـود را در بـين كارهاي انجام شده قبلي مشخص مينمايد.

ج) تعريف عملياتي متغيرها: تعريف متغيرهاي اصلي تحقيق به نحوي كه در پژوهش به آنها استناد شـده و مورد استفاده قرار گرفته اند، ارائه ميگردد.

چ) قلمرو تحقيق: حوزه و محدوده شمول پژوهش كه معمولاً در سه بعد زمـاني، مكـاني و موضـوعي مـورد اشاره قرار ميگيرد.

2-6-5 فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

محقق در اين بخش از پژوهش، با ارائه تئوري هـا و نظريـات موجـود در بـاب موضـوع مـورد بررسـي، تـلاش مينمايد تا ديدگاه هاي مختلف را در اين حوزه موضوعي ارائه نموده و پشتوانه مناسبي را براي فرضيات خـود فراهم آورد. در اين بخش خصوصاً ضروري است كه نتايج تحقيقات قبلي در حوزه هاي موضوعي مـرتبط و يـا تحقيقات مشابه در قلمروهاي زماني و موضوعي متفاوت ارائه گرديده و تلاش شود ارتبـاط تحقيـق حاضـر بـا آنها به نحو ملموسي برقرار گردد.

3-6-5فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق در پايان نامه عمدتاً در سه حوزه ذيل تقسيم بندي و ارائه ميشود:

الف) طرح تحقيق

در اين بخش در واقع استراتژي تحقيق ارائه ميگردد و طـي آن، ضـمن بيـان الگـو و رويكـرد كلـي تحقيـق، مراحل و برنامه مورد نظر جهت اجراي پژوهش و چگونگي انجام آن تشريح مـي شـود. معرفـي ابعـاد مختلـف قلمرو تحقيق، داده هاي مورد نياز، روش گردآوري آنها، فرضيات تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل داده ها، و روش هاي آماري مناسب و مورد استفاده با ذكر چرايي و انتخاب آنها از جمله مواردي است كـه در ايـن بخـش مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.

ب) معرفي جامعه آماري و تشريح نحوه استخراج داده ها

معرفي جامعه آماري تحقيق، ويژگي هاي خاص آن، داده هـاي خـاص مـورد نظـر از آن و نيـز نحـوه گـزينش نمونه ها، نكات عمده مورد توجه مطالب اين قسمت است. نحوه نمونـه گيـري (در صـورتي كـه انجـام شـود(، چگونگي ارزيابي ويژگي هاي جامعه و يا نمونه و حصول اطمينـان از برخـورداري آنهـا از ويژگـي هـاي مـورد انتظار در اين قسمت خواهد بود. در اين بخش همچنين ويژگي هاي كلي داده هاي جمع آوري شده با اسـتفاده از آمار توصيفي ارائه ميگردد.

از جمله موارد اساسي كه بايستي در اين بخش به آن پرداخته شود، نحـوه جمـع آوري داده هـا مـي باشـد كـه به طور كلي ميتوانند شامل داده هاي اوليه و ثانويه گردند. در مورد داده هاي اوليه، بايستي مراحل تدوين ابزار جمع آوري اطلاعات و نيز چگونگي تعيين روايي و اعتبار آن ارائه شود. از سوي ديگر در مورد داده هاي ثانويـه نيز نحوه دستيابي به آنها و ارزيابي ميزان اطمينان از صحت و دقت آن منابع بايستي ارائه گردد.

پ) روشهاي آماري

تكنيك هاي آماري مورد استفاده (اعم از آمار توصيفي و يا استنباطي) و نيـز روشهـاي آزمـون فرضـيات كـه مي توانند در تحقيق مورد استفاده قرار گيرند و روش هايي كه مورد استفاده قـرار گرفتـه انـد بـا ذكـر چرايـي انتخاب روش يا روشهاي منتخب در اين بخش تشريح ميگردد. همچنين در صورت استفاده از نرم افزارهـاي رايانه اي، در حد اجمالي نيز اين نرم افزارها معرفي ميشوند.

4-6-5 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات

اعمال روشهاي آماري معرفي شده در بخش قبل بر داده هاي جمع آوري شده، موضـوع اصـلي مباحـث ايـن فصل از تحقيق را تشكيل خواهد داد كه در قالـب جـداول، نتـايج حاصـل از اعمـال روش آمـاري مناسـب و منتخب ارائه ميگردد. همچنين نتايج آزمون فرضيات در اين قسمت از گـزارش تحقيـق مـورد ارزيـابي قـرار ميگيرد.

5-6-5 فصل پنجم: تحليل يافته ها و نتيجه گيري

در اين بخش، محقق در ابتدا به ارائه خلاصه اي از نتايج تحقيق بر مبناي تحليل هاي صورت گرفته پرداخته و سپس با توجه به ادبيات موضوعي و سوابق تجربي و يافته هاي ساير تحقيقات، نتايج تحقيق خود را تشـريح و يافته هاي آنرا بر مبناي تجزيه و تحليل هاي انجام شده تفسير مينمايد. در ادامه اين بخش، محـدوديت هـاي تحقيق و نيز مشكلات پيش روي آن ارائه ميگردد. پيشنهادات تحقيق عمدتاً در دو محور مطرح ميگردد:

الف- تشريح پيشنهادات براي گروههاي مختلف استفاده كننده از نتايج تحقيق در راستاي بهبود وضعيت موجود صرفاً بر مبناي يافته هاي تحقيق.

ب- پيشنهادات براي تحقيقات و پژوهش هاي آتي.

7-5 فهرست منابع و ماخذ

فهرست كامل منابع و ماخذ مورد استفاده در تحقيق در ادامه به تفكيك منابع فارسي و لاتين ارائه ميگـردد كه روش ارائه آنها در ادامه ذكر شده است.

8-5 ضمائم و پيوست ها (اختياري)

ضمائم مطالبي مستقل و در عين حال مرتبط با موضوع پژوهش ميباشند كه مواردي شامل داده هاي اضافي، نتايج تحقيقات ميداني و مواردي نظير آن را شامل ميشوند.

6- ذكر منابع و ماخذ در تحقيق

در نگارش طرح پيشنهادي تحقيق و نيز گزارش پاياني، رعايت امانتداري مطالب ديگران از طريق ذكر منابع از اهميت بالايي برخوردار است. همچنين، ذكر ارجاعات و ماخذ بايستي كامل بوده و خواننده را قادر سازد تا امكان شناسايي مأخذ مورد نظر خـود را بـه دسـت آورد. در هـر صـورت بايـد توجـه شـود كـه كليـه اسـامي نويسندگان و پژوهشگران كه در متن بدان ها اشاره شده است در فهرست منابع و ماخذ ارائه شده و كليه ماخذ منابع مورد اشاره در فهرست حتماً در متن استفاده شده باشند.

از اين رو، ضروري است دانشجويان در گزارشهاي نهايي پايان نامه خـود و نيـز بخـش منـابع و ماخـذ طـرح پيشنهادي، الگوي ارجاعات ذيل را به نحو دقيق رعايت نمايند. نحوه ارجاعات در اين روش بدين صورت اسـت كه در متن از الگوي “نام – تاريخ” استفاده شده و سپس در انتها فهرست كليه منابع و ماخذ ارائه ميشود. از اين رو، در بدو امر نحوه اشاره به منابع در متن تحقيق ارائه گرديده اسـت و سـپس فهرسـت منـابع و ماخـذ بايستي در انتها و بر اساس ترتيب حروف الفبا به نحوي كه در ادامه ذكر شده است، به تفكيك منابع فارسـي و لاتين (ابتدا منابع فارسي) درج گردد.

دوستانی که به دلیل مشغله کاری یا هر دلیل دیگری نمی توانند پایان نامه خود را انجام دهند می توانند از مشاوران مجرب سامانه ندای مشاور کمک گرفته و یا کلا کار پایان نامه خود را به ما واگذارند. سامانه ندای مشاور در کمترین زمان با کیفیت ترین پایان نامه را تقدیم شما عزیزان می کند.برای هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس همه روزه از ساعت 8-12 شب حتی روزهای تعطیل

9099071375

تماس فقط از طریق خط ثابت انجام گیرد در صورت شلوغ بودن خطوط دوباره تماس بگیرید.

 

پایان نامه

پایان نامه

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

پایان نامه

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل