سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

راهنمای پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97

برای مشاوره ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

راهنمای پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد های درخشان) سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی 

اعلام نتایج دوره بدون آزمون این مقطع بر روی سامانه اعلام نتایج مرکز سـنجش و پـذیرش دانشـگاه بـه نشـانی www.azmoon.net قابـل مشـاهده می باشد. پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره دکتـری تخصصـی سـال 97 جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شـدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیت های عمـومی ایشـان توسـط مراجـع ذیصـلاح خواهد بود.

پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دسـت داشـتن مدارك لازم در زمان تعیین شده به محل های دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.

مدارك لازم برای ثبت نام :

1 -اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

2 -اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3 -شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ کـه در سـال جـاری تهیـه شـده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)

4 -اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.

5 -مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید. (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره های مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد.)

6 -تکمیل و ارائه فرم های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7 -چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبـت نـام و تحصـیل مشـخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده اسـت ضـمن لغـو پـذیرش مطـابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت نام :

پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز چهارشـنبه 97/07/18 جهت ثبت نام به واحد های مربوطه که آدرس و تلفـن آن هـا در سـامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه بـه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند. همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ورودی های جدید به سایت اینترنتی واحـدهای دانشـگاهی نیـز مراجعه نمایند. (آدرس سایت واحـدها و مراکـز دانشـگاهی در سـامانه اینترنتـی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir نیز درج گردیده است).

عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، سنندج، نجـف آبـاد، تبریـز، کـرج، قـم، قـزوین، بروجـرد ، شـیراز ،خوراسگان،شهرری و اراك جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبتنام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند.

سایت دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات: www.srbiau.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد تهران مرکزی : www.iauctb.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد تهران جنوب : www.azad.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد شمال تهران : www.iau-tnb.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد نجف آباد : http://rs.iaun.ac.ir 

سایت دانشگاه آزاد سنندج : www.iausdj.ac.ir 

سایت دانشگاه آزاد تبریز : www.iaut.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد کرج : www.kiau.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد قم : www.qom-iau.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد قزوین :www.qiau.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد بروجرد : www.aiub.ac.ir 

سایت دانشگاه آزاد شیراز : www.iaushiraz.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد اراك :www.iau-arak.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد خوراسگان : www.register.khuisf.ac.ir

سایت دانشگاه آزاد یادگار امام (ره)شهرری : www.iausr.ac.ir

 

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکترای تخصصی phd ( سال تحصیلی 98 -97 ) :

1 -شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشـکیل شـده که به منظور تأمین بخشی از هزینـه هـای ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشجویان دریافت میگردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه باید مبلغ 1520000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حسـاب جاری اعلامی از سوی محل دانشگاهی قبولی واریز نماید.

2 -حق بیمه حوادث مبلغ 31500 ریال می باشد که هر پذیرفته شده باید آن رابه حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.

3 -پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند کـه (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

برای مشاوره ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور