سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

 

دانشگاه ازاد اسلامی

دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد اجتمــاعی یکــی از ارزشمندترین منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسـعه در اختیار دارد. این نهاد به جهت نقش تعیین کنندهاي کـه در تولید دانش (پژوهش) و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنـوان یکی از شاخص هاي تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قـرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از ره یافت هاي موجود در برنامـه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش دانشجو مینماید.

 

آموزش در دانشـگاه آزاد اسـلامی

براساس نظام واحدي است. در این نظام هر درس با توجه بـه سرفصل و حجم مطالب از یک، دو، سـه و یـا چهـار واحـد درسی تشکیل شده است. دانشجویان در هر نیمسال تحصـیلی با انتخاب تعدادي از دروس براساس ضوابط مربوط و حضور در کلاس هاي نظري و عملی آنها، در پایان نیمسال تحصـیلی در امتحان آن دروس شرکت مـی نماینـد و پـس از موفقیـت در امتحان کلیه دروس فارغ التحصـیل مـی شـوند. در ایـن نظـام آموزشی چنانچه دانشجویی در یک درس نمره قبولی نیـاورد، ملزم به گذراندن مجدد همان درس میباشـد. براسـاس مفـاد آیین نامه آموزشی تعداد واحدهاي درسی لازم براي گذرانـدن دوره کارشناسی برطبق مصوبات شوراي عـالی برنامـه ریـزي تعیین و اعلام می شود.

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات درباره دانشگاه ازاد ، رشته های بدون ازمون دانشگاه ازاد در تمامی مقاطع ، شهریه رشته های دانشگاه ازاد ، سرفصل ها و اینده شغلی رشته ها و... می توانید با شماره زیر تماس بگیردید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب بدون گرفتن پیش شماره

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید