سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

 

تفاوت نظام آموزشی تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد

 

نظام آموزشـی تمـام وقـت : ایـن نظـام آموزشـی بـراي دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صـرف تحصـیل در دانشگاه مینمایند و کلاس هاي درس آنها ممکن است صبح یـا عصر و یا هر دو وقت باشد. حداکثر طول مـدت تحصـیل در نظام آموزشی تمام وقت براي دوره کارشناسی پیوسته  6 سـال میباشد.
نظام آموزشی پاره وقـت : در جهـت پاسـخگویی بـه نیـاز داوطلبانی که به هـر دلیـل نمـی تواننـد در دوره تمـام وقـت دانشگاه آزاد اسلامی بـه تحصـیل بپردازنـد، نظـام آموزشـی پاره وقت که به تصویب شوراي عـالی انقـلاب فرهنگـی نیـز رسیده است، در مقطع کارشناسی رشـته هـای غیرپزشـکی در تعداد زیادي از واحدهای دانشگاهی ایجاد شده است. حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت می باشد. لیکن چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت امکان انتخـاب و گذراندن واحدهاي درسی بیش تری را در هـر نیمسال داشـته باشند میتوانند این دوره را مانند دانشـجویان نظـام آموزشی تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند. حـداکثر مـدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی نظام آموزشی پاره وقـت  8 سال میباشد. قابل ذکراست کـه بـه فـارغ التحصیلان ایـن نظام آموزشی مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرك تحصیلی رسمی مربوط به نظام آموزشی پاره وقت اعطاء خواهد شد. کلاس های نظام آموزشی پاره وقت در وقت عصر تشکیل میشود ولی اگر تعداد دانشجویان بـه تفکیک زن و مـرد در یـک درس بـه حدنصاب تشکیل یک کلاس نرسد، ممکـن اسـت آن کـلاس توأماً با دانشجویان تمام وقت در اوقات صبح یا عصر تشـکیل گردد. از لحاظ ارزش علمی و استخدامی بـین مـدرك فراغـت از تحصیل تمام وقت و پاره وقت اختلافی وجود ندارد.

برای ثبت نام در نظام اموزشی تمام وقت و نیمه وقت در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ازاد و اطلاع از لیست رشته های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه ازاد در سراسر کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس فقط از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید