سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

شروع ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

www.sanjesh.org

مشاوره ثبت نام بدون آزمون فراگیر پیام نور سال 96

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 و مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر 96

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

زمان و نحوه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97-96 شروع شد.

دانشگاه پیام نور از بین داوطلبان شرکت در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به صورت بدون آزمون با عنوان کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور دانشجو می پذیرد.بدین صورت که متقاضیان شرکت در دوره های فراگیر پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد باید با آگاهی از کامل از شرایط و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و براساس زمانبندی ثبت نام فراگیر پیام نور که معمولا نیمه دوم آبان ماه شروع میشود،بصورت اینترنتی در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ثبت نام کنند.

داوطلبان شرکت در کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور براساس مجموعه امتحانی و رشته مورد علاقه خود بایستی منابع مربوط به آن رشته را تهیه کرده و مطالعه نمایند و در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر شرکت کنند.آزمون ارشد فراگیر بصورت تستی میباشد و داوطلبان باید حداقل نمره قبولی در کارشناسی ارشد فراگیر را کسب کنند.اگر داوطلبی بتواند حداکثر معدل را از مجموع دروس امتحانی کسب کند به دانشگاه پیام نور معرفی می شود و در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل می دهد.با توجه به اینکه ظرفیت رشته های فراگیر پیام نور نسبتا کم میباشد و رقابت در آزمون ارشد فراگیر بالا بوده،پس لازم میباشد داوطلبان عزیز برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را به دقت مطالعه کرده تا بتوانند نمره قبولی را کسب کنند.ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 96 از طریق سایت میباشد.داوطلبان شرکت در ثبت نام فراگیر پیام نور 95-96 میتوانند با دانلود دفترچه ثبت نام ارشد فراگیر 96 از شرایط ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور مطلع شوند.ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور تمدید شد.

اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن 96

نتایج کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نبمه دوم بهمن ماه اعلام میشود.اعلام نتایج ارشد فراگیر پیام نور 97-96 بصورت اینترنتی میباشد.

مشاوره ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

داوطلبان گرامي:

آموزش در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور، از طريق مراكز و واحدهاي اين دانشگاه نيز انجام ميشود.

محتواي دفترچه کارشناسی ارشد فراگير پیام نور اين نوبت نسبت به سالهاي قبل تفاوتهاي چشمگيري دارد و بـر اسـاس آخـرين اصـلاحيه آئيننامه فراگير تنظيم شده است. لذا لازم است كليه داوطلبان اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده و به بروشـورهاي تبليغاتي و مشاوره هاي آموزشگاهها كه مبتني بر اطلاعات پيشين، ناقص و بدون توجه به تغييرات ايجاد شده در ضوابط پذيرش، آموزش، رشته ها و غيره صورت ميگيرد، توجه نكنند.

مشاوره ثبت نام و قبولی در کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر

دانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر 96

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مشخص شد.نتایج ثبت نام ارشد فراگیر 96 بصورت اینترنتی اعلام می شود.

پذيرش دوره هاي فراگير تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد نوبت شانزدهم

مقدمه:

كسب علم وتحصيل در دانشگاه پيام نور مبتني بر نظام خاص آموزشي است كه با تحصيل در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رويكرد مرسـوم (سنتي) تفاوت اساسي دارد. در نظام آموزشي اين دانشگاه محور اصلي يادگيري دانشجو است و دانشجو ياد ميگيرد كه چگونه با استفاده از مواد آموزشي و منابع مختلف به كسب علم و دانش بپردازد. در اين نظام دانشجو الزام به حضور در كلاسهاي نظري ندارد و در عين حال ميتواند از استاد معرفي شـده براي دروس بهره مند شود.

لذا به منظور تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور و ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم آوردن رقابت سالم در راهيابي شركت كنندگان بـه دانشگاهها، دانشگاه پيام نور بر اساس مصوبات هيجدهمين جلسه كميته مطالعه و برنامهريزي آزمون سراسري دانشگاه مورخ 73/9/22و پانصد و چهـل و يكمين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري علاوه بر پذيرش از طريق آزمون سراسري، از طريق دورههاي فراگيـر بـراي مقطع كارشناسي ارشد نيز دانشجو ميپذيرد. بنابر اين براي آشنايي شما داوطلب گرامي برخي اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه توضيح داده ميشود.

تعاريف:

داوطلب دانشپذير: فردي است كه شرايط ورود به دورههاي فراگير را داشته و در موعد مقرر در دورههاي مزبور ثبتنام كرده است.

دانش آموخته: به كسي اطلاق ميشود كه حداكثر تا تاريخ 1396/6/31موفق به اخذ مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي شده باشد.

دانشجو: دانشجو فردي است كه پس از شركت و موفقيت در آزمون ورودي دورههاي فراگير و احراز شرايط مندرج در اين دفترچه در دانشگاه پيـام نـور ثبتنام كند.

دانشجوي سال آخر: به كسي اطلاق ميشود كه حداكثر تا پايان سال تحصيلي ) 1396-95حداكثر (1396/6/31به طـور قطـع در مقطـع كارشناسـي از دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشكي دانشآموخته شود.

رشته تحصيلي: عبارت است از رشتهاي كه داوطلب در مقطع كارشناسي در آن تحصيل كرده و يا در حال تحصيل است.

رشته تحصيلي همنام: به هر يك از رشتههاي تحصيلي كارشناسي معتبر اطلاق ميشود كه برنامه تحصيلي مصوب هر يك از آنها حـداقل %80بـا برنامـه تحصيلي دوره كارشناسي، رشته كارشناسي ارشد انتخابي داوطلب اشتراك داشته باشد.

رشته امتحاني: عبارت از رشتهاي است كه داوطلب متقاضي ثبتنام و پذيرش براي مقطع كارشناسي ارشد )بدون توجه به رشـته تحصـيلي كارشناسـي ميباشد.

كد رشته امتحاني: عبارت است از عدد چهار رقمي درج شده در جداول شماره 1 رشته هاي امتحاني، 2 منابع آزمون و 3 درشته محلهاي تحصيل

كد رشته محل: عبارت است از عدد چهار رقمي درج شده در ستون كدرشته محل مندرج در جدول شماره .4

كد پيگيري تاييد ثبتنام: شمارهاي 16رقمي است كه در پايان ثبتنام اينترنتي به داوطلب داده ميشود و داوطلب موظف به حفظ آن تـا زمـان دريافـت كارت شركت در آزمون و اعلام نتايج ميباشد.

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

وزارتين: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.

دانشگاه: منظور دانشگاه پيام نور است.

شيوه آموزشي پژوهشي: شيوهاي است كه دانشجو براي دانشآموختگي، علاوه بر واحدهاي درسي تعيين شده ملزم به گذراندن واحد پاياننامه تحصيلي ميباشد.

شيوه الكترونيكي: شيوه اي است كه آموزش در آن به روش الكترونيكي و با استفاده از تكنولوژيهاي نـوين آموزشـي در شـبكه جهـاني اينترنـت ارائـه ميشود.

دروس خودخوان: به دروسي اطلاق ميشود كه نظري بوده و براي آن كلاس رفع اشكال گروهي تشكيل نشده باشد. ضمناً نمره اين درس بر اساس نمـره پايان ترم محاسبه ميشود.

شرايط ثبتنام و پذيرش فراگیر پیام نور:

علاقمندان به تحصيل در دوره هاي فراگير در صورت داشتن شرايط زير، ميتوانند به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ارشد در يك كـد رشـته امتحـاني ثبتنام و حداكثر در  20بيست كدرشته محل از دورههاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور متقاضي ادامه تحصيل شوند.

مشاوره ثبت نام و قبولی در کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبتنام در آزمون فراگیر پیام نور:

دارندگان مدارك كارشناسي پيوسته و يا ناپيوسته رسمي و بالاتر مورد تأييد وزارتين و يا دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي )به شرط فارغ التحصـيلي تا تاريخ (1395/6/31ميتوانند بدون توجه به نوع رشته تحصيلي كارشناسي خويش در يك رشته گرايش از رشتههـاي امتحـاني )بـه جـز رشـته هـاي مهندسي معماري و طراحي شهري( مندرج در جدول شماره 1 ثبتنام نمايند.

يادآوري: داوطلباني كه رشته كارشناسي آنها با رشته كارشناسي ارشد انتخابي همنام و يا مشابه نباشد، به تشخيص گروه آموزشـي مربـوط؛ موظفنـد در دوره دانشجويي علاوه بر واحدهاي مصوب مقطع كارشناسي ارشد، حداكثر تا 12واحد جبراني از مقطع كارشناسي همان رشـته را بـا موفقيـت بگذرانند.

شوراي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه 432مورخ 1377/9/3شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسات 221مورخ 1390/1/23و 252مورخ 1391/10/5شوراي معين شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي و كـارگروه مربـوط و جلسـه 748مـورخ 1388/11/17شـوراي برنامه ريزي آموزش عالي، با هدف كمك به ادامه تحصيل آن عده از دارندگان مدرك معادل كه موفق به قبولي در آزمونهاي جامع دارندگان مـدرك معادل نشدهاند، طي آييننامه شماره 2/77633مورخ 92/5/28ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري مقـرر داشت:

-1-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432مورخ 77/9/3شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي )مبنـي بـر ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل( در دورههاي معادل پذيرفته شدهاند، مشمول اين مصوبه قرار ميگيرند.

-2-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق الذكر در دوره هاي مدرك معادل شركت نموده ولي قبولي آنان بعد از تـاريخ ابلاغ مصوبه فوقالذكر اعلام شده، در شمول اين مصوبه قرار ميگيرند.

-3-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه فوقالذكر، در دوره معادل شركت نموده و پذيرفته شدهاند، به دليـل ممنوعيـت برگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه قرار نميگيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمونهاي ورودي دورههاي بالاتر را ندارند.

-4-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي )مشمولين بندهاي 1-1و (2-1كه در دورههاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه هـاي درسي دوره را برابر برنامههاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذراندهاند، اجازه دارند در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر )كـه توسـط سازمان سنجش آموزش كشور و يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميشود( شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصيل دهند.

-5-1آن عده از دارندگان مدرك معادل كارشناسي )مشمولين بندهاي 1-1و (2-1كه در دورههاي فاقد مجوز شوراي گسـترش آمـوزش عـالي وارد شده اند، مشروط براينكه برنامههاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجـازه دارنـد در آزمـونهـاي مقاطع بالاتر شركت نمايند. اين عده از داوطلبان در صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع بالاتر موظفند تا %20واحدهاي دوره را به تشـخيص دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 12/00در دروس مذكور، تحصيل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

مقررات وظيفه عمومي
برابر ضوابط در دوره ي دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نميگيرد، لذا داوطلبان مـرد علاقهمند به تحصيل در دورههاي فراگير دانشگاه پيام نور )نوبت شانزدهم( علاوه بر داشتن شرايط مندرج در بندهاي )عمومي و اختصاصي( در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مجاز به شـركت در آزمون دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد فراگير ميباشند و لازم است به هنگام قبولي قطعي و ثبتنام آن را به مركز محل تحصيل خود ارائه دهند.

كد وضعيت شرح وضعيت نظام وظيفه
1. كارت پايان خدمت.
2. كارت معافيت دائم،كفالت، پزشكي، ايثارگران، موارد خاص
3. معافيت موقت بدون غيبت ،پزشكي، كفالت  در مدت اعتبار آن. اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.( ارائه ي كارت معافيت دائم در هنگام ثبتنام و تشكيل پرونده دانشجويي و يا معافيت تحصيلي پـس از اتمـام اعتبار معافيت موقت، الزامي است.

4. واجدين شرايط معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري )دارندگان مدرك كارشناسي متولد سال 1354و قبل از آن اين قبيـل مشـمولان بايد پس از اعلام قبولي و در هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي، كارت معافيت دائم رهبري را ارائه نمايند.
5. متولدين نيمه اول سال 1344و قبل از آن، مشروط بر آنكه تغيير سن نداده باشند.
6. پرسنل پايور و شاغل در نيروهاي مسلح ـ با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و حكم كارگزيني.
7. كاركنان متعهد خدمت در وزارتخانهها و سازمانها )دانشآموخته دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد( - با ارائه گواهي اشتغال مبني بـر » تعهـد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس از انجام تعهد« و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.
8. مشمول )ليسانس( اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي مسلح و ساير نهادها فاقد غيبت قبل از اعزام ـ با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تبصره:اين داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانشپذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام و يا اخراجي قبلي در اين مقطع باشند، ترخيص نخواهند شد.
9. مشمول دارنده برگ آماده به خدمت بدون مهر غيبت ـ دانشآموخته مقطع كارشناسي
تبصره:اين داوطلبان )در دوره دانش پذيري( در صورتي كه تاريخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولي در دانشگاه باشد، موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خـدمت وظيفه عمومي اعزام و پس از قبولي در آزمون دانشپذيري )هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي( به شرط نداشتن غيبت سربازي در سررسيد تاريخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعه به مركز محل تحصيل خود تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند.
.10 دانش آموخته مقطع كارشناسي )در تاريخ 1394/6/31و بعد از آن( در سقف مجاز سنوات تحصيلي و در فرصت يك ساله پس از دانش آموختگي ــ بـا
داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تبصره: مفاد تبصره كد 9شامل اين دسته از داوطلبان نيز ميشود. داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارشناسي بيش از سقف مجاز تحصيلي به طول انجاميده، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر را ندارند.
11. دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي، كه حداكثر تا تاريخ 95/6/31در سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشآموخته ميشود فاقد غيبت سربازي
تبصره:پذيرفته شدهاي كه بعد از قبولي قطعي در آزمـون )هنگـام ثبـتنـام و تبـديل وضـعيت بـه دانشـجويي در دانشـگاه( مـدت يكسـال از تـاريخ
دانشآموختگي وي در دوره كارشناسي سپري نشده باشد نيازي به ارائهي برگ اعزام به خدمت ندارد.
.12 دانشجوي انصرافي كه در سقف سنوات مجاز تحصيلي انصراف داده؛ به شرط اينكه يك سال از تاريخ انصراف در رشته قبلي سپري نشده باشد.
تبصره: دانشجوياني كه در سن مشموليت از تاريخ 90/8/22به بعد از امتياز يك بار انصراف از تحصيل اسـتفاده نكـرده باشـند در غيـر ايـن صورت مجاز به شركت در آزمون نيستند.
.13 دارنده معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و يا حوزههاي علميه معتبر )در صورت تأييد شوراي مديريت حوزهاي علميه قم، اصفهان، خراسان(
تبصره :1اين داوطلبان كه قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند پس از قبولي در آزمون با ارائه تصـويري از همـان معافيت تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه اوليه/حوزه علميه در هر نيمسال تحصيلي ميتوانند در سنوات مجاز از تـاريخ شـروع به تحصيل رشته / دانشگاه اول ادامه تحصيل دهند هر دو رشته بايد در يك مقطع باشد.
تبصره :2بديهي است هر موقع دانشگاهها و يا حوزههاي علميه، معافيت تحصيلي دانشجو و طلبهاي را خاتمه يافتـه اعـلام نماينـد، مشـمول ديگر نميتواند با عنوان دانشجو ادامه تحصيل داده، لذا برابر مقررات بايستي مطابق با اعلام وضعيت رشته/ دانشگاه اوليه؛ خود را بـه سـازمان وظيفه ي عمومي معرفي و به خدمت وظيفه اعزام و يا با مجوز وظيفه عمومي در دانشگاه ادامه تحصيل دهد.

تذكر :1درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته شده در صورت عدم غيبت بعد از قبولي قطعي در آزمون دانـش پـذيري )از زمـان تبـديل وضـعيت بـه دانشجويي( انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از نظر معافيت تحصيلي، از اين زمان )يعني دانشجويي( محاسبه ميگردد.

سقف سنوات تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي حداكثر 3سال ميباشد.

تذكر :2دانشجويان مشمول اخراجي دانشگاهها، كه قبلاً با استفاده از معافيت تحصيلي در دورهي كارشناسي ارشد تحصيل نموده و به صورت اخراجي با مدرك كارشناسي به سازمان وظيفهي عمومي معرفي شدهاند، تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت، مجاز به ثبتنام و ادامه تحصيل نمي باشند.

شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع غير ايراني:

داوطلبان شركت كننده اتباع غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچههاي راهنماي آزمون بوده ودر صـورت عـدم احـراز شـرايط مندرج در دفترچه هيچ عذري مبني بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه پذيرفته نيست، اين داوطلبان علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصـي ايـن آزمون، بايد داراي شرايط ذيل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبتنام اينترنتي، علامتگذاري نمايند.

-1فقط اتباع غير ايراني مقيم داراي اقامت قانوني، مجاز به شركت در اين آزمون ميباشند. ثبتنام اتباع مذكور در آزمون دوره دانشپذيري دانشگاه پيام نـور، منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير ميباشد:
-1-1گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
-1-2دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
-1-3كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال ،1395صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
-1-4آخرين كارت آمايش معتبر صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
-1-5دانشآموختگان از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران، در صورت دارا بودن شرايط لازم و نداشتن منع قانوني، ميتوانند در مقاطع بالاتر در رشـته هـاي تحصيلي مصوب ادامه تحصيل دهند.
-2ثبتنام پذيرفتهشدگان غيرايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفاد شيوهنامه ثبتنام و پذيرفته شدگان غيرايراني كـه بـه تصويب كارگروه دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام ميپذيرد.
تبصره: به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي، ثبتنام قطعي و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در دانشگاه منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي معتبر ميباشد.
-3چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفتهشدگان نهايي اين آزمون قرار گرفتهاند، در زمان ثبتنام بند 16تقاضـانامه »گزينـه اتبـاع غيـرايراني« را علامتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.
-4تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي؛ در واحدهاي آموزشي دانشگاههاي دولتـي، آزاد اسـلامي،جامع علمي كاربردي و مراكز جامعه المصطفي العالميه و دانشگاه بينالمللي اهل بيت(ع) ممنوع ميباشد.
5اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نبوده و در صورت پذيرش و اعلام قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، »كان لم يكن« تلقي ميگردد. فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در جدول شماره 6همين دفترچه راهنما درج شده است.
-6پذيرش اتباع غيرايراني در رشتههايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود )از جمله تعهدات استخدامي( و رشـته هـاي خاص و حساس اكيداً ممنوع ميباشد.
7جمهوري اسلامي ايران تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده پذيرفته شدگان )به استثناي همسرو فرزندان مقيم دانشجويان مرد( ندارد.
-8پذيرفته شدگان همانند پذيرش شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي واحد آموزشي محل قبولي خود خواهند بود.
-9جمهوري اسلامي ايران تعهدي نسبت به ادامه اقامت دانش آموختگان خارجي ندارد و اتباع مذكور بايد پس از تحصيل به كشـور متبـوع خويش باز گردند.
-10حداكثر مدت تحصيل مجاز در مقطع كارشناسي ارشد براي پذيرفته شدگان غيرايراني 3سال ميباشد.
-11تغيير رشته تحصيلي به رشته غيرمرتبط براي پذيرفته شدگان غير ايراني، پس از اشتغال به تحصيل در صورت گذراندن بالاتر از 2 نيمسال تحصيلي ممنوع است.
-12چنانچه در حين تحصيل پذيرفته شدگان غيرايراني، محرز گردد كه دانشجو داراي مدرك كارشناسي ارشد بـوده و مجـدداً بـا شـركت در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب ميگردد. دانشگاه محل قبـولي داوطلبان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبتنام اوليه هستند.
-13كليه اتباع غيرايراني متقاضي ثبتنام و شركت در آزمون نوبت هجدهم دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پذيرش بهمن ماه سـال ،1396در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبتنام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور بـه نشاني: www.sanjesh.orgو ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطلاعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يك كد پيگيري 13رقمي داده خواهد شد كه داوطلب ميبايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند 16تقاضانامه ثبتنام اينترنتي، پيشبيني شده است درج نمايند.
-14در هر مرحلهاي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده فوقالذكر، از سوي مراجع ذيصلاح تشخيص داده شـود، از ادامـه مراحـل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواهد آمد.

نكته مهم: تحصيل داوطلبان اتباع غير ايراني در رشتههاي فيزيك اتمي و فيزيك گرايش هستهاي ممنوع ميباشد

رشته هاي تحصيلي دوره دانشپذيري:

داوطلبان حائز شرايط ثبتنام ميتوانند در يكي از رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول زير به عنوان دانشپذير ثبتنام كنند.

كد و نام رشته هاي امتحاني و رشته هاي تحصيلي و گرايش در دوره دانشپذيري

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه امتحاني علوم انساني

كد، نام رشته و گرايش تحصيلي در دوره دانشپذيري

1001آب و هوا شناسي )اقليم شناسي( گرايش آب و هوا شناسي شهري
1002آب و هوا شناسي )اقليم شناسي( گرايش آب و هوا شناسي كاربردي
1003آب و هوا شناسي )اقليم شناسي( گرايش تغييرات آب و هوايي (اقليمي)
1004آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي ـ حركات اصلاحي
1005آموزش زبان انگليسي
1006آموزش زبان فارسي
1007آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
1008آموزش محيط زيست
1009آموزش و بهسازي منابع انساني
1010اخلاق گرايش اخلاق اسلامي
1011اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
1012اقتصاد اسلامي
1013اقتصاد انرژي
1014اقتصاد و تجارت الكترونيك
1015الهيات و معارف اسلامي ـ اديان و عرفان
1016الهيات و معارف اسلامي ـ علوم قرآن و حديث
1017الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
1018الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي
1019برنامهريزي درسي )مطالعات برنامه درسي(
1020برنامهريزي رفاه اجتماعي
1021تاريخ انقلاب اسلامي
1022تاريخ تشيع
1023تاريخ گرايش تاريخ اسلام
1024تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
1025تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي
1026تحقيقات آموزشي
1027تكنولوژي آموزشي
1028جامعه شناسي
1029جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش اقتصاد فضا
1030جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش برنامهريزي كالبدي
1031جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش سازماندهي مناطق عشايري
1032جغرافيا و برنامهريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي
1033جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش آمايش شهري
1034جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش برنامهريزي مسكن
1035جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش بهسازي و نوسازي شهري
1036جغرافيا و برنامهريزي شهري گرايش محيط زيست شهري
1037جغرافياي سياسي گرايش فضاي شهري
1038حسابداري
1039حقوق بين الملل
1040حقوق جزا و جرم شناسي
1041حقوق خصوصي
1042رفتار حركتي گرايش رشد حركتي
1043روان شناسي اسلامي گرايش روان شناسي مثبتگرا
1044روانشناسي باليني
1045روانشناسي باليني كودك و نوجوان
1046روانشناسي تربيتي
1047روانشناسي شخصيت
1048روانشناسي
1049روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي )عقب مانده ذهني(
1050زبانشناسي همگاني
1051زبان و ادبيات انگليسي
1052زبان و ادبيات عربي )گرايش ادبيات عربي(
1053زبان و ادبيات فارسي
1054زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري
1055زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي
1056زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه
1057زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
1058زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش
1059ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامهريزي محيطي
1060علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت اطلاعات
1061علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مديريت كتابخانههاي ديجيتال
1062علم اطلاعات و دانششناسي گرايش مطالعات كتابخانههاي عمومي
1063علم سنجي
1064علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي
1065علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري
1066علوم اقتصادي
1067علوم سياسي
1068علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسلام
1069فلسفه و حكمت اسلامي
1070فلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي
1071فلسفه و كلام اسلامي گرايش كلام اسلامي
1072فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي
1073فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي
1074كارآفريني گرايش آموزش عالي
1075كارآفريني گرايش كسب و كار جديد
1076مديريت آموزشي
1077مديريت اجرايي
1078مديريت امور شهري
1079مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
1080مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بينالملل
1081مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول
1082مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي
1083مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها
1084مديريت دولتي گرايش مديريت تحول
1085مديريت دولتي گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
1086مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
1087مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني
1088مديريت رسانه
1089مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
1090مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيكي
1091مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش
1092مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت منابع اطلاعاتي
1093مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش استراتژي
1094مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش بازاريابي
1095مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش رفتار سازماني و منابع انساني
1096مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش سيستمهاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
1097مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش كارآفريني
1098مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش كسب و كار بينالمللي
1099مديريت كسب و كار ) (MBAگرايش مالي
1100مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي
1101مديريت ورزشي ـ مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي
1102مديريت ورزشي ـ مديريت رويدادهاي ورزشي
3110مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
1104مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش
1105مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
1106مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانههاي ورزشي
1107مشاوره گرايش مشاوره خانواده
1108مشاوره و راهنمايي
1109نهج البلاغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي
1110نهج البلاغه گرايش اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي
1111نهج البلاغه گرايش اصولالدين و معارف علوي

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه امتحاني علوم پايه

2001آمار رياضي
2002آموزش رياضي
2003رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي
2004رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات
2005رياضي محض گرايش آناليز
2006رياضي محض گرايش جبر
2007رياضي محض گرايش هندسه
2008زمين ساخت )تكتونيك(
2009زمينشناسي ـ آب زمين شناسي
2010زمينشناسي ـ اقتصادي
2011زمينشناسي ـ پترولوژي
2012زمينشناسي ـ چينه نگاري و ديرينه شناسي
2013زمينشناسي ـ رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي
2014زمينشناسي ـ زلزله شناسي
2015زمينشناسي ـ زمين شيمي
2016زمينشناسي ـ زيست محيطي
2017زيستشناسي ـ بيوشيمي
2018زيستشناسي ـ بيوفيزيك
2019زيستشناسي ـ ژنتيك
2020زيستشناسي ـ علوم جانوري گرايش بافتشناسي و جنينشناسي
2021زيستشناسي ـ علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري
2022زيستشناسي ـ علوم جانوري گرايش زيستشناسي سلولي تكويني
2023زيستشناسي ـ علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري
2024زيستشناسي ـ علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني
2025زيستشناسي ـ علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي
2026زيستشناسي ـ علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي
2027زيست فناوري ميكروبي
2028شيمي گرايش شيمي آلي
2029شيمي گرايش شيمي تجزيه
2030شيمي گرايش شيمي فيزيك
2031شيمي گرايش شيمي معدني
2032فيتوشيمي
2033فيزيك گرايش اتمي مولكولي
2034فيزيك گرايش حالت جامد
2035فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها
2036فيزيك گرايش فيزيك بنيادي
2037فيزيك گرايش فيزيك نجومي
2038فيزيك گرايش هستهاي

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه امتحاني فني و مهندسي

3001مهندسي برق ـ افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
3002مهندسي برق ـ مدارهاي مجتمع الكترونيك
3003مهندسي شيمي ـ پليمر
3004مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي
3005مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند
3006مهندسي شيمي ـ محيط زيست
3007مهندسي شيمي گرايش مدلسازي، شبيهسازي و كنترل
3008مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهرهوري
3009مهندسي صنايع ـ بهينهسازي سيستمها
3010مهندسي صنايع ـ مدلسازي سيستمهاي كلان
3011مهندسي صنايع ـ مهندسي آينده پژوهي
3012مهندسي صنايع ـ مهندسي سيستمهاي سلامت
3013مهندسي صنايع ـ مهندسي لجستيك و زنجيره تأمين
3014مهندسي عمران ـ آب و سازههاي هيدروليكي
3015مهندسي عمران ـ راه و ترابري
3016مهندسي عمران ـ ژئوتكنيك
3017مهندسي عمران ـ سازه
3018مهندسي عمران ـ محيط زيست
3019مهندسي عمران ـ مهندسي و مديريت ساخت
3020مهندسي فناوري اطلاعات ـ گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
3021مهندسي كامپيوتر گرايش نرمافزار
3022مهندسي كامپيوتر ـ گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
3023مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي
3024مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد
3025مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي
3026مهندسي مواد ـ شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه امتحاني كشاورزي و منابع طبيعي

4001مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصادتوليدومديريتواحدهايكشاورزي
4002مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي
4003مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات
4004مهندسي كشاورزي ـ بيماري شناسي گياهي
4005مهندسي كشاورزي ـ بيوتكنولوژي كشاورزي
4006مهندسي كشاورزي ـ توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي
4007مهندسي كشاورزي ـ زراعت
4008مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي گرايش تغذيه دام
4009مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي ـ گرايش انرژي
4010مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين

لیست رشته های کارشناسی ارشد پیام نور گروه امتحاني هـــنر

5001پژوهش هنر
5002طراحي شهري *
5003مهندسي معماري **
* با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي )اسكيس طراحي شهري(، گزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد طراحي شهري، تنها از ميان فارغالتحصـيلان كارشناسـي رشته شهرسازي يا معماري )و كارشناسي ناپيوسته شهرسازي يا معماري، كه كارداني شهرسـازي يا معماري دارند( صورت ميگيرد.
** با توجه به عدم امكان برگزاري آزمون پروژه عملي طراحي )اسـكيس معمـاري(، گـزينش دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد مهندسي معمـاري، تنهـا از ميـان فـارغ التحصـيلان كارشناسي رشته معماري و كارشناسي ناپيوسته معماري )كه كارداني معماري دارند( صورت ميگيرد رشته هاي تحصيلي، نام دروس و منابع درسي نيمسال دانشپذيري كارشناسي ارشد).

ثبت نام فراگیر پیام نور|کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

مشاوره ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

 

نحوه گزينش دانشجو در دوره هاي فراگير و تبديل وضعيت:

-1نمره نهايي لازم براي قبولي بر اساس تأثير 80درصدي ميانگين دروس حاصل از آزمون و تأثير 20درصدي ميانگين معدل مدرك كارشناسي ميباشد.
-2ميانگين معدل مدرك كارشناسي براي داوطلباني كه دانشآموخته دوره كارشناسي ناپيوسته ميباشند، حاصل ميـانگين معـدل دو مقطـع كـارداني و كارشناسي ناپيوسته ميباشد.
-3دانشجويان سال آخر ميبايست ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده خود را تا تاريخ 1396/6/31در محـل مربـوط در تقاضـانامه ثبـتنـام اينترنتي اعلام نمايند.
-4تغيير وضعيت دانشپذيري به دانشجويي منوط به احراز شرايط مندرج در بند 3اين دفترچه )شرايط ثبتنام و پذيرش( و شرايط زير است.
-4-1شركت در آزمونهاي پايان نيمسال دانشپذيري مشتمل بر 6تا 10واحد درسي.
-4-2كسب نمره نهايي لازم با توجه به ظرفيت پذيرش در رشته محلهاي انتخابي متناسب با جدول شماره 4

هزينه ثبتنام و شهريه در دوره دانشپذيري (فراگیر پیام نور):

داوطلبان عزيز براي ثبتنام در دوره فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيامنور لازم است از تاريخ 96/07/23لغايت 96/07/30بـه پايگـاه اينترنتـي سـازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و با تكميل اطلاعات اوليه و پرداخت اينترنتي مبلغ 700/000ريال )معادل هفتاد هزار تومان( با استفاده از كارتهـاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.

* نكته قابل توجه *
متقاضيان گرامي در پرداخت وجه ثبتنام دقت فرمايند، زيرا وجوه واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نميباشد

شهريه تحصيل پس از پذيرش دانشجويي:

شهريه دانشجويان كارشناسي ارشد فراگير در سال تحصيلي 1396-97

شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي

دروس نظري دروس عملي كم هزينه دروس عملي پرهزينه و پايان نامه

تذكر -1شهريه دانشجويان دانشگاه پيام نور مطابق مصوبات هيأت امناي دانشگاه سالانه افزايش مي يابد.

تذكر -2مابهالتفاوت شهريه دوره دانشپذيري متقاضياني كه موفق به ورود به دانشگاه گردند، در اولين نيمسال دانشجويي متناسب با تعداد واحد انتخابي دوره دانشپذيري دريافت خواهد شد.

تذكر -3چنانچه دانشپذيران گرامي متقاضي استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه پيام نـور )كـلاسهـاي رفـع اشـكال گروهـي( باشـند،

ميتوانند براي اطلاع از نحوه ثبتنام و ميزان شهريه به مراكز استاني دانشگاه مراجعه و پس از ثبتنام و پرداخت شـهريه در ايـن دوره ها شركت نمايند.

روش ثبت نام فراگیر پیام نور:

-1مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org
-2دريافت دفترچه راهنماي ثبتنام از پايگاه اينترنتي سازمان.
-3آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبتنام.
-4با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبتنام منحصراً بصورت اينترنتي انجام مي گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارتهاي بـانكي عضـو شبكه شتاب هر يك از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال ميباشد با مراجعـه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ ) 650/000ششصد و پنجاه هزار( ريال به عنوان وجه ثبتنام شركت در آزمون، نسبت به ثبتنام اقـدام نمايند.

برخي از ضوابط نيمسال دانشپذيري:

براي اطلاع آندسته از داوطلباني كه مايل به ثبتنام در دوره دانشپذيري كارشناسيارشد ميباشند، برخي ضوابط نيمسال دانشپذيري بـه شرح زير اعلام ميگردد:
-1ثبتنام در دورههاي فراگير كارشناسيارشد به منزله پذيرش كليه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقي ميشود.
-2مسئوليت تهيه كتب و منابع درسي معرفي شده به عهده داوطلب ميباشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
-3عدم شركت در آزمون بمنزله انصراف تلقي گرديده، مدارك ثبتنام و مبلغ واريزي عودت داده نخواهد شد.
-4آزمون به صورت چند گزينهاي برگزار ميشود و داراي نمره منفي نميباشد.
-5سؤالات آزمونها مطابق مندرجات جدول شماره ) (2اين دفترچه طراحي ميشود.
-6برگزاري آزمون، تصحيح پاسخنامهها، اعلام نتايج و پاسخگويي در خصوص نتايج آزمون از طريق سازمان سنجش آموزش كشـور انجـام ميشود.
7چنانچه در هر زمان مشخص شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده و يا واجد شرايط يكي از ضوابط ورود به ايـن دورههـا )باتوجـه بـه مندرجات اين دفترچه( نبوده در هر مرحلهاي از تحصيل از ادامه تحصيل محروم خواهد شد و يا حتي پس از گذراندن تمامي واحـدهاي درسي براي وي مدرك تحصيلي صادر نخواهد شد.
-8هيچگونه مزايا از قبيل كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه و.... به دانشپذير تعلق نميگيرد.
-9كاركنان دانشگاه پيامنور با هر وضعيت استخدامي در صورت تمايل به ثبتنام در دورههاي فراگير مجاز به انتخاب رشتههاي مركز محـل اشتغال خودنبوده و نميتوانند مركز محل اشتغال خود را به عنوان مركز انتخابي تعيين كننـد. ايـن دسـته از داوطلبـان بايـد موضـوع داوطلبي خود را كتباً به رئيس مركز محل اشتغال خود اعلام كرده و مركز ديگري را براي تحصيل انتخاب نمايند.
تذكر: كاركنان مراكز استاني پيام نور مجاز به تحصيل يا انتخاب محل آزمون خود در مركز دانشگاهي محل اسـتقرار اسـتان نخواهنـد بـود. بديهي است در صورت انتخاب مركزمحل خدمت و پذيرش، قبولي آنها لغو خواهد شد.
1اقدامات داوطلب براي شركت در آزمون:
هر داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر شده در اين دفترچه انجام دهد:
-1براي شركت در آزمون مطابق شرايط و ضوابط ثبتنام كند.
-2كارت ورود به جلسه آزمون را در موعد مقرر دريافت كند.
-3در محل و حوزهاي كه براي او تعيين ميشود حاضر شده، در آزمون شركت كرده و به سؤالات آزمون پاسخ دهد.

فرآيند و زمان ثبتنام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 :

- زمان ثبتنام: ثبتنام دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور آذرماه آغاز و انجام خواهد شد.

داوطلبان عزيز براي ثبتنام در دوره دانشپذيري كارشناسي ارشد دانشگاه پيامنور لازم است به پايگـاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.orgمراجعه و با تكميل اطلاعات اوليـه و پرداخـت اينترنتـي مبلـغ 650/000ريال )معادل شصت و پنج هزار تومان( با استفاده از كارتهاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

زمان توزيع كارت اينترنتي و برگزاري آزمون:

بر اساس برنامه زماني پيشبيني شده هجدهمین نوبت آزمون دوره هاي فراگير كارشناسي ارشـد دانشـگاه پيـامنـور در سـال 1396 دی ماه برگزار خواهد شد و دانشپذيران ميتوانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به تهيه كارت و راهنماي ورود به جلسه آزمون اقدام نمايند.

محل آزمون:

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني )بند 28تقاضانامه( در استان محل اقامت داوطلب ميباشد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 5و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبتنـام اقـدام نمايند.

نحوه اعلام نتايج آزمون:

نتايج از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.orgبه اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

تذكر مهم: اعلام نتايج و هرگونه اطلاع رساني در خصوص برگزاري آزمون صرفاً از طريـق پايگـاه اينترنتـي سـازمان سـنجش بـه نشـاني: www.sanjesh.orgو نشريه پيك سنجش انجام خواهد شد و هيچگونه مكاتبهاي با داوطلبان صورت نخواهد گرفت

برخي از ضوابط ادامه تحصيل در دوره دانشجويي:

براي اطلاع آن دسته از دانشپذيراني كه در آزمون پايان نيمسال دانشپذيري قبول ميشوند و شرايط تبديل وضعيت را طبق مفاد دفترچـه احراز نموده و به دانشجو تبديل وضعيت ميدهند برخي از ضوابط ادامه تحصيل به شرح ذيل اعلام ميگردد:
-1داوطلب در صورت موفقيت در آزمون پايان دوره دانشپذيري و احراز شرايط مندرج در دفترچه به دانشجو تبديل وضـعيت داده و بـراي ادامه تحصيل به مركز پذيرفته شده معرفي ميشود.
-2دانشجويي كه در دوره دانشپذيري نمرات زير 12كسب نموده و قبول اعلام شده، لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصيل با رعايت پيشنياز دروس اخذ و با موفقيت )كسب حداقل نمره (12بگذراند.
-3دانشجو ميتواند با توجه به امكانات دانشگاه با پرداخت شهريههاي ثابت و متغير از كلاسهاي رفع اشكال گروهي و فردي و ساير مـوارد مرتبط با خدمات آموزشي استفاده كند.
-4انتقال، تغيير رشته و گرايش در مقطع كارشناسيارشد دانشگاه ممنوع است.
-5دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبتنام و انتخاب واحد درسي اقدام كنـد. عـدم اقدام به موقع در هر نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي ميباشد.
-6تعداد كل واحدهاي درسي در هر رشته تحصيلي براي اخذ مدرك تحصيلي )كارشناسي ارشد( حسب رشته تحصيلي و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. دانشجو حسب مورد به تشخيص گروه آموزشي موظـف بـه اخـذ و گذرانـدن واحـدهاي جبراني )حداكثر 12واحد درسي( و واحدهاي اضافي )حداكثر 8واحد( ميباشد.
-7تعداد واحدهايي كه دانشجو ميتواند در هر نيمسال تحصيلي )به جز آخرين نيمسال تحصيلي( انتخاب كند با توجه به ميـانگين نمـرات قبلي دانشجو حداقل 6و حداكثر 14واحد درسي ميباشد.
-8نمره قبولي در هر درس كه آزمون آن به صورت متمركز برگزار ميشود، حداقل 12از 20است و براي اخذ مـدرك تحصـيلي كارشناسـي ارشد حداقل ميانگين مورد نياز 14از 20ميباشد.
-9واحدهاي ارائه شده در هر نيمسال تحصيلي با توجه به امكانات دانشگاه و برنامه آموزشي رشته تحصيلي تعيين ميشود.
-10برنامههاي آزمايشگاهي بعضي دروس در آزمايشگاه استاني دانشگاه و خارج از مركز محل تحصيل دانشجو اجرا ميشود.
-11دانشجو ميتواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد. اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوط ارائه شود.
-12ارائه مدرك تحصيلي و ريز نمرات به دانشآموختگان در هر زمان منوط به تسويه حساب مالي با دانشگاه است.
-13هيچگونه مزايا از قبيل كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه و.... به دانشجو تعلق نميگيرد.
41 طول دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 3سال است و در صورت لزوم افزايش سنوات تابع مقررات آموزشي دانشگاه است.
-15داوطلبين براي آشنايي بيشتر با دانشگاه پيامنور و اطلاع از بخشنامهها و آئيننامه هاي دانشگاه پيامنور ميتوانند بـه پايگـاه اينترنتـي دانشگاه به نشاني: www.pnu.ac.irمراجعه نمايند.
-16ثبت نام داوطلبين در دوره فراگير به معني آگاهي از تمامي ضوابط دانشگاه و پذيرش آئيننامه آموزشي ميباشد

شرايط دانشجويان در شيوه پذيرش دانشجو بصورت الكترونيكي:

با توجه به توسعه روزافزون امكانات و فناوريهاي نوين آموزش از طريق روشهاي چندرسانهاي در محيط مجازي و براي تسهيل در شـرايط آموزش و بهرهبرداري بيشتر از فرصتها، دانشگاه پيام نور در برخي از رشته هاي خود، امكـان پـذيرش دانشـجو بـا بهـره گيـري از شـيوه الكترونيكي را فراهم كرده است.
.1دوره هاي آموزش الكترونيكي شامل برگزاري كلاسهاي مجازي، استفاده از ابزارهاي تعاملي سامانه مديريت يـادگيري الكترونيكـي بـه همراه ارائه محتواهاي الكترونيكي تحت وب خواهد بود.
.2امكان پذيرش دانشجويان در اين دوره به شيوه آموزشي ـ پژوهشي ميباشد. حداكثر تا %30دانشجويان هر رشـته ـ مركـز/واحـد كـه حداقل دو نيمسال تحصيلي و 12واحد از دروس غير جبراني را با معدل 15و بالاتر گذراندهاند، ميتوانند به شيوه آموزشـي - پژوهشـي ادامه تحصيل دهند.
.3پذيرفته شدگان با روش آموزش الكترونيكي بايد امكان دسترسي به رايانه مجهز به بلندگو و ميكروفون و اينترنـت بـا حـداقل سـرعت 128kb/sرا داشته باشند.
.4پذيرفته شدگان بايد از مهارت پايه در استفاده از كامپيوتر و اينترنت برخوردار بوده و براي يادگيري در محـيط الكترونيكـي آمـادگي و علاقه داشته باشند.
.5به دانش آموختگان مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد.
.6كليه پذيرفته شدگان مطابق ظرفيت دانشگاه و پس از تأييد صلاحيت عمومي پذيرش ميشوند و نيازي به مصاحبه حضوري نميباشد.
.7شرايط و ضوابط عمومي پذيرش و تحصيل دانشجو مطابق مقررات آموزشي دانشگاه ميباشد.
.8پذيرش دانشجو در هر يك از كد رشته محلهاي الكترونيكي از ميان خواهران و برادران )بصورت رقابتي( صورت خواهد گرفت.
.9هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل: خوابگاه، سلف سرويس و ... در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد.


 براي كسب اطلاعات بيشتر با مشاورین ندای مشاور تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

 

مطالب مفید

فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ثبت نام فراگیر پیام نور

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

بدون کنکور فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد پیام نور

ثبت نام بدون کنکور فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون آزمون فراگیر پیام نور

فراگیر پیام نور بدون آزمون

زمان ثبت نام آزمون ارشد فراگیر

زمان و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور96

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور96

زمان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور96

زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96

دفترچه راهنمای ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96

انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید