تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

📚 خلاصه ای از مقاله فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99:

فرصت مجدد برای ثبت نام داوطلبان جامانده از آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 از امروز شروع شد و داوطلبان میتوانند در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سامانه سنجش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir به درج اطلاعات فردی و تحصیلی خود بپردازند. مرکز سنجش پزشکی به منظور رفاه حال متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی […]

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

فرصت مجدد برای ثبت نام داوطلبان جامانده از آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 از امروز شروع شد و داوطلبان میتوانند در بازه زمانی اعلام شده با مراجعه به سامانه سنجش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir به درج اطلاعات فردی و تحصیلی خود بپردازند.

مرکز سنجش پزشکی به منظور رفاه حال متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 99 که بعد از اتمام زمان ثبت نام تصمیم به شرکت در این آزمون گرفته و یا به دلیل عدم آگاهی از این فرایند جامانده باشند ، زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 را چند روزی تمدید کرده و اطلاعیه مربوط به آن را بر روی سایت خود قرار به شرح ذیل قرار داده است:

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و ثبت نام نکرده اند و همچنين افرادی که نياز به تصحيح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، میتوانند از تاریخ 99/2/20 لغایت 99/2/22 نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.

با توجه به اینکه ستاد اداری آموزش دانشگاه ها در حال فعاليت میباشند، لذا افرادی که نياز به دریافت اطلاعات مربوط به معدل اکتسابی و صدور فرم مربوطه دارند، میتوانند معدل اکتسابی خود را دریافت نموده و در فرم ثبت نام درج نمایند.

البته جهت کمک به داوطلبان مجددا دیگری جهت اعلام ً در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، مهلت معدل در سامانه داده خواهد شد.

افرادی که بر اساس تذکر بند 3-1- دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت ثبت نام در آزمون میبایست از تحصيل انصراف داده و سپس ثبت نام نمایند، با توجه به اینکه ستاد اداری آموزش دانشگاه ها در حال فعاليت میباشند، میتوانند اقدام نموده و انصراف دهند. با اینحال این افراد نيز تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، میتوانند انصراف دهند.

در مورد متقاضيان استعداد درخشان نيز، در صورت ایجاد هر گونه ایجاد تغيير در روند موجود، اطلاعات لازم از طریق سامانه sanjeshp.ir اعلام میشود.

با توجه به اعلام مراجع ذیربط مبنی بر افزایش زمان پایان نيمسال تحصيلی جاری از خرداد ماه به شهریور ماه، جهت کمک و مساعدت با داوطلبان، کليه مواردی که لازم است تا خرداد ماه انجام شود تا تاریخ 99/6/31 قابل انجام خواهد بود.

لذا آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ در نوبت ھای صبح و عصر روزھای ٥ شنبه و جمعه ٢٣ و ٢٤ مرداد ماه طبق ھمان نوبت بندی اعلام شده در جدول شماره ٢ دفترچه راھنمای ثبت نام برگزار خواھد شد.

در صورت وجود مشکل در مورد هزینه ثبت نام یا روند ثبت نام، یا وجود خطا در ثبت نهایی میتوانید با کارشناسان سامانه ندای مشاور در تماس باشید.

براي دريافت مشاوره در زمينه شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99
از طريق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگيريد
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: 9092305784
تماس از طريق همراه اول با شماره: 99221106
پاسخگويي همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتي ايام تعطيل

توضیحات ضروری برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی 99 – 1400

1. فهرسـت دانشـگاه های پذيرنده اوليه بوده و ممكن اسـت در اعلام نهايی تغييراتی در رشـته های مختلف (برحسـب شـرايط دانشـگاه ها) انجام شـود. از جمله افزوده شـدن دانشـگاه هایی كه بعد از اين تاريخ مجوز پذيرش دريافت می نمايند و يا برخی از دانشـگاه ها كه به دلايل گوناگون علمی و اجرايی حذف ميشـوند. بديهي اسـت اعلام فهرسـت دانشـگاه های پذيرنده و ظرفيت های مربوطه در اين مرحله صـرفا براي آگاهی كلی داوطلبان بوده و حقی براي داوطلب ايجاد نميكند.

تغييرات احتمالي در ظرفيت هاي پذيرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طريق اطلاعيه هاي مركز سنجش آموزش پزشكي اطلاع رساني خواهد شد.

2. پذيرش در دانشـگاه ها يا مراكز شـامل: ارتش، انسـتيتو پاسـتور ايران، بقيه اله، دانشـگاه آزاد، دانشـگاه تربيت مدرس، دانشـگاه شـاهد، سـازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شـهيدرجايی، موسـسـه سـرم سـازی رازی از طريق وزارت بهداشـت انجام شـده ولی سـاير شـرايط از جمله خدمات و امكانات رفاهی تابع ضـوابط و قوانين آن موسـسـه بوده و داوطلبان مي توانند جهت اطلاع بيشـتر به آن دانشـگاه يا مركز (و يا سـايت مربوطه) مراجعه فرمايند. وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي هيچگونه مسـئوليتي در خصـوص شـرايط خاص اين موسسات نخواهد داشت.

3. دانشـگاه های علوم پزشـكی كشـور تعهدی در قبال اسـكان و تامين خوابگاه ندارند و بر اسـاس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشــجو قرار ميدهند. لذا داوطلبان جهت دريافت اطلاعات بيشــتر به ســايت اينترنتي دانشــگاه يا مركز مورد نظر مراجعه كنند.

دبيرخانه شـوراي آموزش علوم پايه پزشـكي، بهداشـت و تخصـصـي و همچنين مركز سـنجش آموزش پزشـكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

4. تحصـيل در دانشـگاه علوم پزشـكي بقيه اله براي اعضـاي رسـمي سـپاه با ارائه مجوز شـركت در آزمون از معاونت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي سـپاه و همچنين سـاير نيروهاي مسـلح شـامل اعضـاي رسـمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع با ارائه مجوز شـركت در آزمون از رده خدمتي مربوطه و تاييد ليسـت شـركت كنندگان توسـط دانشـگاه علوم پزشـكي بقيه اله با پرداخت شـهريه در قالب قرارداد آموزشي انجام خواهد شد.

5. رشـته های مربوط به دانشـگاه آزاد تابع قوانين و مقررات دانشـگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسـب اطلاعات بايد به آن دانشـگاه و یا سامانه azmoon.org مراجعه نمايند.

6. تحصـيل در دوره هاي شـهريه پرداز مسـتلزم پرداخت شـهريه اسـت كه مبلغ آن توسـط دانشـگاه اعلام خواهد شد. داوطلبان جهت كسب اطلاعات در خصوص مبلغ شهريه بايد به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند.

7. چنانچه در رشـته/محلي به دليل تعداد كم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشـجو قابل معرفي نباشـد، داوطلب در پذيرش نهايی به سـاير اولويت های انتخابی خود معرفي خواهد شد.

8. گرايش های مختلف در هر رشته توسط گروه های آموزشی دانشگاه پذيرنده تعيين ميشود.

جدول اولیه ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 99

لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در جدول زیر فهرست دانشگاه های پذيرنده اوليه بوده و ممكن است در اعلام نهايی تغييراتی در رشته ها انجام شود. اين مرحله صرفا براي آگاهي كلي داوطلبان بوده و حقي براي داوطلب ايجاد نميكند. تغييرات احتمالي در ظرفيت هاي پذيرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طريق اطلاعيه هاي مركز سنجش آموزش پزشكي اطلاع رساني خواهد شد.

برای مشاهده ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 کلیک کنید

براي دريافت مشاوره در زمينه نحوه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99
از طريق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگيريد
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: 9092305784
تماس از طريق همراه اول با شماره: 99221106
پاسخگويي همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتي ايام تعطيل

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99