سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

شرایط پردیس های خودگردان یا پردیس های بین الملل

پردیس های خود گردان یا  همان پردیس های بین المللی با هدف جذب دانشجو از سایر کشورها به وجود آمدند ولی متاسفانه بعد از گذشت چند سال این امر محقق نشد...